Nowocześnie wyposażona szkoła

Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny służący edukacji taki jak tablice interaktywne, komputery i projektor.

Dostęp do rosnącej bazy pomocy naukowych

Jedną z zalet unowocześnienia szkoły jest stały dostęp do ciągle rosnącej bazy e-podręczników i pomocy dydaktycznych.

Nowe metody nauczania

Udział w projekcie Cyfrowa Szkoła ułatwia stosowanie nowych metod nauczania opartych o TIK poprzez korzystanie z nowoczesnych programów edukacyjnych.

Program Cyfrowa Szkoła

Czas trwania programu: od dnia 3 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Rada Ministrów podjęła 3 kwietnia uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Rząd zdecydował, że pilotażowo będzie realizowany program, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Chodzi o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

Pilotaż będzie realizowany od kwietnia 2012 r. do końca sierpnia 2013 r. Weźmie w nim udział ok. 380 szkół. W ramach ewaluacji programu Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie będzie badał m.in. wpływ TIK na jakość i efekty kształcenia, a zwłaszcza podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (pisania, czytania, liczenia) oraz umiejętności społecznych i twórczych. Chodzi także o monitorowanie celu, jakim jest powiększenie bazy dydaktycznej szkół o nowoczesny sprzęt informatyczny. Od oceny efektów pilotażu będzie zależeć decyzja o realizacji programu wieloletniego.

Przedsięwzięcie „Cyfrowa szkoła" ma być realizowane w czterech obszarach:

  • „e-szkoła” – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
  • „e-uczeń” – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonym cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
  • „e-nauczyciel” – rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania z wykorzystaniem TIK, a ponadto komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK;
  • „e-zasoby edukacyjne” (w tym „e-podręcznik”) – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do bezpłatnych e-podręczników

Szkoły uczestniczące w programie wybiorą jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania przenośnych komputerów:

  1. uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  2. uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV).

Finansowanie projektu

Całkowity koszt programu to 61 mln zł.

W 2012 r. na jego realizację przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł (w tym 44 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych).
Wkład własny organów prowadzących oszacowano na co najmniej 11 mln zł.- co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu.
Na e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręczniki w latach 2012-2015 zaplanowano do wydania 45,5 mln zł ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego).
Na realizację zadań w obszarze e-nauczyciel przewiduje się przeznaczyć 20 mln zł środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny).

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych będzie zależeć od wielkości szkoły:

  • szkoły małe (do 100 uczniów) - mogą otrzymać do 90 tys. zł.;
  • szkoły średnie (do 300 uczniów) - mogą dostać do 140 tys. zł;
  • szkoły duże (powyżej 300 uczniów) - mogą liczyć na kwotę do 200 tys. zł.